فیلم دستگاه تزریق در حال کار 400 تن و تولید سبد کاهویی
مدت زمان: 1 دقیقه 2 ثانیه